O nama

Dragi roditelji,

Nalazimo se na Bežanijskoj kosi u tri prelepe kuće sa dvorištem za igru.
Želimo da naš vrtić bude najvažniji deo vaspitanja vaše dece, prvo maštanje koje se pamti i voli, da stasaju u savremene princeze i prinčeve, da kroz igru odrastaju i uče.


Program rada sastavljen je u saradnji sa vaspitačima i pedagozima, na osnovu smernica koje preporučuju NTC SISTEM UČENJA ,Ministarstvo prosvete Srbije, Montesori škola i deklaracija UN-a, kojima kroz brojne aktivnosti i radionice pozitivno podstičemo razvoj dečije kreativnosti i intelekta.

MAR_8219

Detaljnije o tome kako radimo i koje programe imamo

U sklopu predškolske ustanove Kuća mašte postoje tri jaslene mešovite grupe. Grupe su male, jer naš cilj je da svako dete dobije dovoljno pažnje. Nega i vaspitanje dece u jaslenim grupama je poverena medicinskim sestrama – vaspitačima koje imaju dugogodišnje iskustvo.
Osnovni cilj medicinskih sestara – vaspitača je pre svega briga o higijeni dece, rad na stvaranju navika, razvoju precizne motorike ali i navikavanja dece na nošu.
Nakon usvajanja osnovnih higijenskih navika i adaptacije na jaslice rad medicinskih sestara – vaspitača se usmerava na rad na motoričkim, senzo-perceptivnim, socio-emocionalnim, likovnim, muzičko-ritmičkim, intelektualnim i jezičkim aktivnostima.
Osnovne metode u vaspitno-obrazovnom radu od kojih polaze vaspitači u jaslenim grupama su pedagoški metod Marije Montessori i NTC sistem učenja, za koji svaka medicinska sestra – vaspitač ima sertifikat.
Polazak u jasle predstavlja značajnu prekretnicu u životu deteta i njegove porodice jer je to prvi korak u osamostaljavanju deteta, prvi susret sa njegovim „obavezama“ koja je boravak u kolektivu sa njegovim vršnjacima.
Dete u jaslicama tek počinje da se suočava sa promenama u životu, sa sticanjem novih navika koje moraju da se prilagode novoj sredini, sredini kolektiva. Detetu pre svega treba olakšati boravak u jaslicama time što će roditelji detaljno biti upućeni u detetov boravak u vrtiću, njegov režim dana.
Adaptacija je pre svega emotivno vrlo buran period kako za dete, tako i za roditelje. Adaptacioni period je najvažniji za uspešno prilagođavanje deteta na novu sredinu i ulazak u kolektiv. S toga je period adaptacije osmišljen strogo i prilagođen svakom detetu individualno. Detetu se postepeno povećava vreme provedeno u vrtiću uz poseban akcenat da svako dete drugačije reaguje pa se s toga i taj period kreira individualno.
Reakcije deteta na adaptaciju mogu biti: plač, uznemirenost, preosetljivost, razdražljivost. Sa jedne strane, vaspitači moraju pokazati brižljivost, saosećajnost za detetove reakcije, dok na drugoj strani, roditelji moraju da pokažu razumevanje za detetove reakcije i da imaju pozitivan stav prema jaslicama. Najvažnije je da podrška bude obostrana kako od strane vaspitača tako i od strane roditelja. Saradnja obe strane je najbolji preduslov za uspešnu adaptaciju.
Medicinska sestra – vaspitač treba da osluškuje potrebe svakog pojedinačnog deteta i pruži emocionalnu podršku. Period „posebne osetljivosti“ je jako važan, jer dete u njemu iskazuje svoje potrebe a vaspitač treba da ih prepozna kako se ne bi propustile. Dete samo pokazuje kada je spremno za usvajanje kulturno-higijenskih navika: odvikavanje od cucle, flašice, kada je spremno za obavljanje fizioloških potreba na noši, za samostalno pranje ruku.
Nakon usvajanja higijenskih navika radi se na podsticanju razvoja i jačanju krupne motorike, kroz svakodnevne vežbe za jačanje mišića celog tela i koštanog sistema kao, takođe sa decom se radi i bebi joga.

Polazeći od osnovnih karakteristika razvoja deteta na ovom uzrastu,osnovni postulat na kome su koncipirane programske aktivnosti u radu sa decom na oom uzrastu je IGRA. Kroz igru dete razvija sve svoje kapacitete i zadovoljava osnovne potrebe za kretanjem,manipulativnim i kognitivnim stimulacijama.
Plan i program rada sa decom na ovom uzratu je u našoj ustanovi kao bazu postavio NTCsistem učenja.Osnova ovako koncipiranog programa jeste da se pravilnim odabirom aktivnosti,igara i materijala podstiče intelektualni razvoj deteta.
Ovaj program kao osnovnu polaznu tačku ima razvoj kreativnosti i funkcionalnog znanja deteta na takav način da pruža zdravu i podsticajnu sredinu za nesmetano odrastanje i razvoj potencijala svakog deteta.
U ovom razvojnom periodu deteta postoji nekoliko razvojnih prekretnica :
• Senzomotorni razvoj
• Saznajni razvoj
• Razvoj govora ikomunikacije
• Socio-emocionalni razvoj
Ciljevi i zadaci koje smo sebi kao ustanova postavili u radu sa decom na ovom uzrastu ostvaruju se kroz brižljivo planirane i programski osavremenjene aktivnosti koji na najbolji mogući način doprinose ostvarivanju pojedinih aspekata razvoja deteta kao i razvoja detetove celokupne ličnosti. Ove ciljeve naši zaposleni realizuju kroz niz aktivnosti koje podstiču razvoj motorike,socijalnu komunikaciju,afektivne aktivnosti,kognitivne i otkrivačke aktivnosti,likovne i muzičke aktivnosti,dramske igre i još mnogo toga…
Metode rada sa decom koje se primenjuju u našoj ustanovi podrazumevaju sadržaje koji su veoma konkretizovani i koji omogućavaju manipulaciju raznim materijalima kao i interaktivni rad.
Posebna pažnja se poklanja individualnim interesovanjima deteta tako da je plan i program rada tokom cele godine koncipiran po meri i interesovanjima deteta.,u saradnji sa stručnim timom,zaposlenima i roditeljima.
U našoj ustanovi se sa decom radi u uzrastnim grupama :
• 3-4 godine-srednja grupa
• 4-5,5 godina-starija grupa

Plan i program rada je brižljivo koncipiran i baziran je na osnovnim znanjima koja bi deca trebala da usvoje do polaska u školu ali su našim planom i programom obogaćeni i prilagođeni kako uzrastnim tako i individualnim karakteristikama svakog deteta.
Igra je osnovni postulat i baza na kojoj je kreiran veliki broj aktivnosti pošto smatramo da je igra sastavni deo života svakog deteta i da se kroz igru najlakše i najbrže uči.
Didaktički i edukativni materijali su savremeni,ali se trudimo da zajedno sa decom napravimo svoje edukativne materijale i igre a sve sa ciljem razvijanja intelektualnih i istraživačkih sposobnosti deteta.
U našoj ustanovi ostvarujemo saradnju sa spoljnim stručnim saradnicima za muzičko,fizičko,a kao stalno zaposlenog imamo saradnika za engleski jezik. U svom radu se rukovodimo Pravilnikom o opštim osnovama predškolskog programa a kreativno osoblje naše ustanove svaku tematsku celinu koja je predviđena vaspitno obrazovnim planom i programom koje je odobrilo Ministarstvo vaspitanja i obrazovanja obrađuju kroz niz kreativnih radionica sa ciljem razvijanja i podsticanja kreativnosti i intelektualnih sposobnosti deteta. U svom radu se rukovodimo Pravilnikom o opštim osnovama predškolskog programa.

PU Kuća Mašte je od 2010. godine verifkovana ustanova od strane Ministarstva prosvete za sprovođenje pripremnog predškolskog programa, koji je deo devetogodišnjeg obaveznog vaspitanja i obrazovanja dece u Republici Srbiji.
Pripremanje deteta za polazak u školu predstavlja neposredni cilj PPP i ostvaruje se kroz godišnji Plan i program ustanove. Trajanje PPP propisano Planom rada ustanove je 9 meseci, od 1. oktobra do 30. juna tekuće školske godine u periodu od 4 sata dnevno.
Ustanova u radu sa decom koja pohađaju pripremni predškolski program koristi model B predškolskog vaspitanja i obrazovanja koji je kognitivno-razvojni program sa jasno definisanim vaspitno-obrazovnim ciljevima, zadacima i tipovima aktivnosti.

Vaspitno-obrazovni ciljevi ovog modela su:
• razvoj pozitivne slike dece o sebi,
• razvoj poverenja u sebe, sopstvene mogućnosti i poverenje u druge (decu, odrasle),
• podsticanje samostalnost i individualnost kod dece,
• da razvije intelektualne kapacitet koji prate razvojni toka ali i dečija interesovanja (posredni cilj je razvoj radoznalosti kod dece),
• razvoj vrednosti kod dece (socijalnih i moralnih vrednosti),
• razvoj i podsticanje kreativnosti kod dece,
• motorički razvoj dece,
• socioemocionalni razvoj dece,
• razvoj ekološke svesti (zaštita i očuvanje prirode i društva).

Planom i programom ustanove predviđene oblasti kojim će vaspitač ostvariti ciljeve vaspitno-obrazovnog rada u godini pred polazak u školu su:
• razvoj govora,
• priprema dece za početno pisanje i čitanje (fina motorika, grafomotorika)
• upoznavanje osnovnih matematičkih pojmova,
• upoznavanje prirodne i društvene sredine,
• likovno vaspitanje.

Oblast muzičkog i fizičkog vaspitanja u ustanovi sa decom obrađuju pored vaspitača i stručni saradnici. Profesor muzičkog vaspitanja jednom nedeljno sprovodi aktivnosti slušanja, pevanja, sviranja muzike sa decom, dok fizičko vaspitanje deca imaju dva puta nedeljno i drže ih profesori fizičkog vaspitanja.
Za ostvarivanje ciljeva PPP vapitač koristi u radu sa decom prvenstveno igru, kao primarni princip NTC sistema učenja. Deca kroz igru i zagonetna pitanja, stimulišu se na asocijativno razmišljanje čime vežbaju sinaspe i tako razvijaju inteligenciju što i predstavlja neposredan cilj učenja. Naučena saznanja koje su usvojili kroz igru deca memorišu bolje i u novim problemskih situacijama ga koriste kao rešenje. Time se ostvaruje dobar transfer a i dete naučene stvari pamti dugoročno.
Pored NTC sistema učenja u okviru sprovođenja PPP koristi se i principi Montessori pedagogije, kroz montessori materijale koje poseduje predškolska ustanova.
Pored igre u radu sa decom kao oblik učenja koristi se dečije stvaralaštvo, po monstesori principu, u okviru čega deca takođe samostalno prave materijale koji mogu da im posluže za učenje čime direktno usvajaju znanje (didaktički materijali, geometrijski oblici, zastave država i sl.).
Podsticanje kreativnosti kao jedan od ciljeva vaspitno-obrazovnog rada vaspitač ostvaruje kroz dečiju maštovitost u oblasti razvoja govora (kreiranje bajki, basni, zagonetnih priča,zgonetnih pitanja, kreiranje predstava od strane dece), likovnog vaspitanja (pravljenje od gline, plastelina, slikanje akvarelom, temperama), ekološke svesti ( reciklaža materijala, sađenje biljaka).

Šta je TPR metod učenja?

TPR (total physical response) je metod učenja stranih jezika koji koristi fizičke pokrete pomoću kojih se uzrokuje verbalni input u cilju redukovanja dečijih inhibicija i smanjenja njihovog afektivnog filtera. To omogućava da deca reaguju na jezik bez puno razmišljanja, olakšava dugo zadržavanje usvojenog gradiva smanjujući njihovu anksioznost i strah prema učenju jezika.
U ovoj metodi nema prevođenja na maternji jezik i u engelskom jezičkom okruženju kroz različite akcije deca su sposobna da usvajaju jezik kao njihov maternji jezk. TPR metod učenja jezika je baziran na korišćenju desne hemisfere mozga. Lekcije su prilagođene svima kroz različite igre, pokrete i simulaciju stvarnih situacija bez gubljenja dečije pažnje i interesovanja za jezik. Na ovaj način deca su sposobna da razumeju jezik kroz kontest što im daje priliku da razvijaju svoje lingvističke sposobnosti u novom okuženju.

Prednosti bilingvalne grupe pokazuju da rano usvajanje stranog jezika povećava dečije kognitivne sposobnosti:

1. Učenje stranog jezika u priordnom okruženju između 3 do 7 godine je najbolji način da se unapredi fluidna inteligencija i razvije sposobnost mišljenja kod dece
2. Bilingvalna deca pokazuju veću napredu obradu verbalnog materijala, veće uočavanje perceptivnih razlika i imaju veću skolonst da traže strukture u perceptualnim situacijama sa većim kapacitetom da reorganizuju svoje percepcije kao odgovor na povrtne informacije. Zaključeno je da blingvalizam u ranom detinjstvu ispiljava pozitivan efekat na formiranje kognitivnih procesa kod dece.
3. Mogu da razviju veću kreativnost i metalingvističke sposobnosti
4. Bilingvalna deca reaguju mnogo brže u uslovima koji zahtevaju veće angažovanje radne memorije
5. Bilingvalna deca su naprednija od monolingvalnih u rešavanju eksperimentalnih problema koji zahtevaju visok nivo kontrole.
6. Bilingvalci imaju značajno bolju verbalnu i neverbalnu inteligenciju od monolingvalaca
7. Pozitivni efekti bilingvalizma su primetni na epizodnu i semantičku memoriju.
8. Za razliku od monolingvalaca mogu da ostvare bolje rešavanje socijalnih problema
9. Bilingvalci mogu da razviju bolje analitičke veštine. Samim tim mogu da postignu bolje rezultate u školi u matematici i predmetima koji uključuju fluidnu inteligenciju.

Za razliku od klasičnog načina učenja stranog jezika koji ne daju uvek dobre rezultate, TPR metod omogućava kod dece uspešno usvajanje stranog jezika kao maternji jezik razvijajuči svoje mentalne, socijalne i verbalne veštine.

Školica baleta
U okviru predškolske ustanove postoji školica baleta za decu uzrasta od 3 godine do polaska u školu. U skladu sa uzrastom, radi se sa dosta uživanja i truda u okviru tri grupe: početnoj, srednjoj i starijoj.
Časovi su dva puta nedeljno u trajanju od 45 minuta a vodi ih baletski koreograf Nataša Gvozdenović, koja ima dugogodišnje, kontinuirano iskustvo u radu sa predškolskom decom. Prateći nove trendove, koreograf decu upoznaje sa osnovama baleta, sa klasičnim ali i modernim baletom. Bavljenje ovom vrstom plesom doprinosi optimalnom razvoju tela dece, razvija osećaj tolerancije, sigurnosti i samopoštovanja ali i uče pravilno držanje tela. Deca imaju dva javna nastupa u toku godine, na priredbama predškolske ustanove Kuća mašte.

Školica taekwonda
Školica taekwonda je namenjena deci uzrasta od 3 godine pa do polaska u školu. Treninzi su dva puta nedeljno u trajanju od 45 minuta.
Sa decom trenira jedan od trenera Taekwondo kluba Azija (osnovan 1995. godine), Veljko Savičević. On je nosilac III dana, osvajač više medalja na državnim prvenstvima i ima višegodišnje iskustvo u radu sa predškolskom decom.
Deca na treninzima uče prve korake uz dosta strpljenja i razumevanja od strane trenera koji je i sam krenuo da trenira vrlo rano. Na treninzima deca pravilno kanališu svoju energiju koja je na ovom uzrastu vrlo visoka. Samim tim deca uče da razviju samostalnost, samouverenost i samopouzdanje što je svojstvena disciplna borilačkih veština,

Školica nemačkog jezika
Pored engleskoj jezika u PU Kuća mašte za decu postoji i školica nemačkog jezika. Školica je namenjena deci uzrasta od 4 godine pa do polaska u školu.
Deca imaju časove dva puta nedeljno u trajanju od 45 minuta sa profesorom nemačkoj jezika. Kroz pesmice, igru, muziku, pokrete, crtanje i bojenje sa profesorom usvajaju prve reči i akcenat nemačkog jezika.
Udžbenik koji se koristi u radu sa decom je KIKUS 1, 2, 3, u zavisnosti od grupe (početna, srednja i napredna grupa).

Sertifikat “Firma od poverenja” – Preuzmi  | Certificate “Trustworthy company” – Download

Odluka o određivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti – Preuzmi