Uloga defektologa – specijalnog pedagoga u predškolskoj ustanovi

Defektolog u predškolskoj ustanovi ima pre svega ulogu da vrši savetovanje, prevenciju, indetifikaciju decu sa smetnjama u razvoju. Nakon dijagnostifikovanja smetnji defektolog – specijalni pedagog počinje sa tretmanom identifikovane dece.

Specifične smetnje u razvoju na koje je usmeren rad defektologa su perceptivno-receptivne, motoričke, psiho-fizičke smetnje kao i smetnje u govorno-jezičkom funkcionisanju, smetnje u učenju (ADHD i ADD), afektivnom, socijalnom i emocionalnom funkcionisanju. Takođe posebna uloga defektologa – specijalnog pedagoga je rad sa decom iz marginalizovanih grupa.

Rad defektologa – specijalnog pedagoga je individualni i grupni sa detetom i roditeljima a u saradnji sa vaspitačima i saradnicima u predškolskoj ustanovi. Multidisciplinarni pristup je osnovni pri radu sa intetifikovanom decom sa smetnjama u razvoju.

Uloga defektologa – specijalnog pedagoga je da se zahvaljujući njegovom stručnom radu vaspitno-obrazovni rad u ustanovi sprovede što efikasnije i poštujući osnovne ciljeve i principe vaspitanja i obrazovanja koje Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisuje.

Defektolog – specijalni pedagog u predškolskoj ustanovi učestvuje i u:

  • izradi godišnjeg plana rada defektologa u PU,
  • izradi Programa za zaštitu od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja dece,
  • izradi Programa inkluzivnog obrazovanja,
  • izradi individualnih pedagoških tretmana,
  • izradi planova za korektivno-stimulativni rad sa decom sa senzornim i psiho-fizičkim oštećenjima.

Savetodavni rad sa roditeljima defektolog – vaspitač

Rad sa roditeljima se pre svega odnosi na pružanje podrške i jačanje kompentencije roditelja da prepoznaju razvojne potrebe, probleme i teškoće koje su prisutne kod deteta i koje mu otežavaju adaptaciju na predškolsku sredinu.

Defektolog – specijalni pedagog upućuje roditelje na relevantne informacije koje mogu da unaprede tretman, daje neophodne informacije za upućivanje deteta u obrazovnu, zdravstvenu ili socijalnu instituciju van predškolske ustanove ako je za to ukazana potreba.

Takođe, ima ulogu da predstavlja rezultate individualnih tretmana sa detetom na roditeljskim sastancima (individualnim) kao deo multidisciplinarnog pristupa.